konto koszyk 0

Regulamin portalu
SZKOLENIA.BHPPERITUS.PL

 I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin portalu www.szkolenia.bhpperitus.pl (dalej jako: "Regulamin") określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.szkolenia.bhpperitus.pl  (dalej jako: "Portal") przez użytkowników (dalej jako "Użytkownicy").
 2. Usługodawcą Portalu jest firma BHPPERITUS Michał Chłopecki, z siedzibą: Bojano, ul. Źródlana 3, NIP: 588-187-44-10, REGON: 220547751 adres e-mail: biuro@bhpperitus.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 11 lutego 2008 roku (dalej jako: "Usługodawca").
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
   

II.    RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALU

 1. Za pośrednictwem Portalu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: "Usługi") polegające na:
  a) Udostępnianiu informacji (treści, prezentacji, filmów, zdjęć) o usługach oferowanych przez Usługodawcę, w tym szkoleniach.
  b) Możliwości zadeklarowania przez Użytkowników chęci nabycia usług oferowanych przez Usługodawcę w zakresie BHP, PPOŻ., i innych związanych z tą tematyką, w tym także szkoleń
  c) Możliwości złożenia przez Użytkowników Portalu zamówienia na usługi, świadczone przez Usługodawcę, na podstawie informacji handlowej zamieszczonej w Portalu.
  d) Umożliwieniu korzystania z zasobów wewnętrznych, przeznaczonych dla Użytkowników Portalu, którzy dokonają zamówienia oferowanych produktów w Portalu bądź  skontaktują się z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy udostępniony w Portalu
  e) Udostępnianiu informacji nt. Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego działalności.
 2. Treści znajdujące się w Portalu, opisujące szkolenia i usługi oferowane przez Usługodawcę, mogą stanowić informację handlową w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego. W takim wypadku, treści te zostaną dodatkowo oznaczone przez administratora Portalu.
 3. Cennik znajdujący się na stronie głównej Portalu stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Adres strony oraz poczty elektronicznej podany w Portalu dla jego Użytkowników i służący do przesyłania zapytań, wiadomości i zamówień to: www.szkolenia.bhpperitus.pl; biuro@bhpperitus.pl
 5. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany do obsługi Portalu to: biuro@bhpperitus.pl
   

III.    ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO PORTALU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Portal składa się z części ogólnodostępnej i części dostępnej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, obejmującej zasoby wewnętrzne Portalu.  Dostęp do ogólnodostępnej części Portalu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internetowej bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Portalu.
 2. Dostęp do zasobów wewnętrznych Portalu, w tym do materiałów znajdujących się na platformie e-learningowej, posiadają wyłącznie Użytkownicy dysponujący odpowiednimi uprawnieniami.
 3. Zasoby wewnętrzne Portalu udostępniane są na kontach, rejestrowanych automatycznie podczas składania zamówień na pierwsze szkolenie, za pośrednictwem adresu e-mail.
 4. Korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a) Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
  b) Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1366 x 768, 1280 x 720.
  c) Portal dostępny jest również dla Użytkowników korzystających z urządzeń typu smartfon, tablet z dostępnym połączeniem internetowym.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik chce się skontaktować z Usługodawcą, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w Portalu, musi posiadać aktywny adres e-mail.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać zamówienia usługi przez formularz zakupowy zamieszczony w Portalu, musi posiadać aktywny indywidualny adres e-mail.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Portalu.
   

IV.    OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  a) korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  b) korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 4.1. lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 4.2, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody i/lub usunięcia niewłaściwych treści.
 4. Użytkownik samodzielnie i indywidualnie jest obowiązany do zapoznania się z treściami szkoleniowymi dostępnymi w poszczególnych grupach tematycznych oraz osobistego ukończenia egzaminu.
   

V.    WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ZA POŚREDNICTWEM PORTALU.

 1. W przypadku wysłania przez Użytkownika zamówienia drogą elektroniczną.  Usługodawca zobowiązuje się przesłać Użytkownikowi, w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia i na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, dane dostępowe umożliwiające skorzystanie z wybranych usług Portalu.
 2. W przypadku wysłania przez Użytkownika zamówienia w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w sposób opisany w ust. 1 w ciągu 72 godzin od otrzymania zamówienia.
  a) Użytkownik obowiązany jest do wprowadzenia właściwych - poprawnych danych do wystawienia faktury za realizowane szkolenie. Użytkownik Portalu nie musi być płatnikiem faktury. Użytkownik wyraża również zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
  b) Faktura zostanie wystawiona i wysłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika.
 3. Przesłanie przez Użytkownika wiadomości/zamówienia na wskazany w Regulaminie adres poczty elektronicznej nie ma skutków wiążących i nie jest tożsamy z oświadczeniem pisemnym. Zamówienia składane są jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu.
 4. Użytkownik, nawet po dokonaniu zamówienia określonych usług, może zrezygnować z kontynuowania transakcji po uprzednim porozumieniu z Usługodawcą.
 5. Usługodawca może odmówić przerwania transakcji w przypadku, gdy Użytkownik kilkakrotnie składał zamówienia i rezygnował z ich realizacji, lub gdy działania Użytkownika wywołują szkody po stronie Usługodawcy.
 6. Usługodawca, po przyjęciu zamówienia na szkolenie online i skontaktowaniu się z Użytkownikiem, zobowiązuje się do udostępnienia na platformie e-learningowej kompletu materiałów niezbędnych do odbycia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego.
 7. Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Należny podkreślić, że jest to termin minimalny do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, który nie może być ograniczony ani wyłączony. Patrz również zapisy pkt. 10.1 
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest pod adresem: www.szkolenia.bhpperitus.pl
 8. Użytkownik, który skorzystał z przedstawionej mu przez Usługodawcę oferty, zobowiązany jest dokonać płatności w wyznaczonych terminach i przed uzyskaniem dostępu do szkolenia online.
 9. Terminy opisane w punkcie 5.1 i 5.2 mogą ulec wydłużeniu z przyczyn technicznych, nie mogą jednak przekroczyć 96 godzin od daty otrzymania zamówienia przez Usługodawcę.


VI.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Portalu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Portalu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego Użytkownika, będącego osobą fizyczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 3. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, udostępniając w tym celu indywidualny adres poczty e-mail.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Portalu oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników - w związku z korzystaniem z Portalu - praw osób trzecich;
  b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
  c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do niezamieszczania w Portalu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym i nieetycznym.
 7. Z faktu, że Portal może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
 8. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy ograniczona jest - w przypadku współpracy z przedsiębiorcami - do równowartości szkolenia zakupionego przez danego przedsiębiorcę.
 9. Usługodawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. W przypadku wad prawnych bieg terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. W pozostałym zakresie do rękojmi za wady stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym art. 556-576.
   

VII.     ZASADY KORZYSTANIA Z WEWNĘTRZNYCH ZASOBÓW PORTALU

 1. Materiały szkoleniowe dostępne są na platformie e-learningowej przez 30 dni od dnia zakupu, ale nie dłużej niż do momentu pozytywnego zaliczenia egzaminu.
 2. Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu, który składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru i jest nieograniczony czasowo.
 3. W przypadku niezaliczenia egzaminu za pierwszym razem, można do niego podchodzić powtórnie - nie powoduje to naliczania dodatkowych opłat.
 4. Dane niezbędne do wystawienia Zaświadczenia uzupełnia samodzielnie Użytkownik przed przystąpieniem do egzaminu.
 5. Zaświadczenie, potwierdzające odbycie szkolenia wystawiane jest wyłącznie Użytkownikowi, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu.
 6. Zaświadczenie udostępniane jest w wersji elektronicznej (pdf) w Panelu Klienta lub wysyłane jest na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Wewnętrzne zasoby Portalu takie jak: faktury, uzyskane Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz dodatkowe materiały - dostępne są u Usługodawcy i mogą być udostępnione na wyraźną prośbę Użytkownika przez okres pięciu lat, nie krócej jednak niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   

VIII.     ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Portalu
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Portalu, jak również prawo do modernizacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
   

IX.    REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Portalu usług oraz pytania dotyczące użytkowania Portalu należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@bhpperitus.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanej usługi/ rodzaju szkolenia. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.
 3. Zgodnie z art.5615 k.c. stanowi, iż "Jeżeli kupujący - Użytkownik będący konsumentem zażądał wymiany towaru albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione". Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usług.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W przypadku nie uznania reklamacji przez Sprzedającego Kupujący będący konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu zgodnie z Ustawą  z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823), na które Sprzedający wyraża zgodę. Podmiotem właściwym do prowadzenia takich postępowań jest m.in. Inspekcja Handlowa w Gdańsku. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Kupujący może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (odesłanie aktualne na dzień 15 lipca 2020 r.)

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Ze względu na charakter produktów stanowiących przedmiot Umowy (świadczenie, które nie może zostać zwrócone) Kupujący - Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej Umowy lub jej rozwiązania, z chwilą uruchomienia materiałów szkoleniowych na wyraźne żądanie Konsumenta m.in. pobrania udostępnionych materiałów szkoleniowych, rozwiązania testu, pobrania certyfikatu - zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 2. Kupujący - Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, o ile nie doszło do uruchomienia materiałów szkoleniowych na wyraźne żądanie Konsumenta w tym m.in. pobrania udostępnionych materiałów szkoleniowych, rozwiązania testu, pobrania certyfikatu - zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący - Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie (i/lub za pośrednictwem e-mail) w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   
  Zapisy zawarte w pkt 10.4 niniejszego Regulaminu, stanowić będą podstawę do wystawienia korekty faktury VAT dotyczącej zakupu szkolenia oraz zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego. Zwrot środków nastąpi najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wystawiona zostanie korekta faktury zakupu szkolenia.
   

W Przypadku płatności dokonywanych z wykorzystaniem karty płatniczej, należność zostanie zwrócona na właściwy rachunek pierwotny, przypisany do karty płatniczej.

 


Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Usługodawcy wyraził on zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od Umowy.
 


XI.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega, że Portal oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Portalu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, i bezprawne kopiowanie rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy jest zabronione.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 4. Użytkownicy Portalu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 


XII.      OCHRONA DANYCH

 1. Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. z późn.zm.), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane mogą być wykorzystane do informowania Państwa o nowościach i promocjach na naszej stronie, o ile wyrażona zostanie zgoda.
  Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
 3. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie, w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Administratorem Danych osobowych przekazywanych w trakcie dokonywania płatności on-line jest podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie płatności i ich obsługę w zakresie niezbędnym do dokonania operacji finansowych.

Ważne:

 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy - otwórz i pobierz.
 2. Dokumenty do pobrania: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - otwórz i pobierz
 3. Ustawa o prawach konsumenta - otwórz i pobierz

 

 

XIII. OPERATOR PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.  Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).
 2. Podmiot świadczący obsługę płatności online zapewnia dokonywanie płatności z wykorzystaniem poniższych kart płatniczych:
  a. Visa
  b. Visa Electron
  c. Mastercard
  d. MasterCard Electronic
  e. Maestro
Niniejsza strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.